ELEMENTEN VAN EEN PRODUCTIE TEAM


COMMUNICEREN

SAMENWERKEN

OPLOSSINGSGERICHT

CREATIEF DENKEN

KRITISCH DENKENCOMMUNICEREN

Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Meer specifiek gaat het om het:

 • doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, films) en het hanteren van verschillende strategieën daarbij;
 • hebben van inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren.

SAMENWERKEN

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Meer specifiek gaat het om:

 • verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • respect voor culturele verschillen;
 • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • effectief kunnen communiceren.

OPLOSSINGSGERICHT

Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. Meer specifiek gaat het daarbij om:

 • problemen signaleren, analyseren en definiëren;
 • strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan;
 • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren;
 • patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen.

CREATIEF DENKEN

Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Hierbij horen:

 • het kennen en hanteren van creatieve technieken;
 • het denken buiten gebaande paden;
 • nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • het durven nemen van (verantwoorde) risico’s;
 • fouten kunnen zien als leermogelijkheden;
 • en een ondernemende en onderzoekende houding.

KRITISCH DENKEN

Bij kritisch denken gaat het om het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Hiervoor zijn nodig:

 • denkvaardigheden om informatie te doorzien en op waarde te schatten, onjuistheden te signaleren en om een visie of mening tegen het licht te houden;
 • een kritische houding, waarbij het gaat om het verlangen om goed geïnformeerd te zijn, de neiging om redenen en oorzaken te zoeken, ruimdenkendheid, respect voor standpunten van anderen en de bereidheid om die standpunten mee te wegen;
 • reflectie en zelfregulerend vermogen: een kritisch denker onderzoekt het eigen denkproces en stelt zo nodig zijn beslissing, opvatting of handeling bij.