Company Hit privacy policy

Company Hit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Company Hit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Dit betekend dat:

 1. Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; In dit geval training of workshop
 3. Wij Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit eventueel nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 4. Wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Wij u van te voren vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers worden door Company Hit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Administratieve doeleinden;
 2. Communicatie over de opdracht, tussentijds contact, nieuws en/of uitnodigingen voor eventuele events;
 3. Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

De overeengekomen opdracht tussen opdrachtnemer -en gever; Voor de bovenstaande onderwerpen kan Company Hit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Naam:

Adresgegevens:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Facturatiegegevens:

Overige bedrijfsgegevens ten behoeve van facturatie:

 

Uw persoonsgegevens worden door Company Hit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 7 jaar (maximaal). 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect(s), stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Company Hit  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. Gerichte contacten.
 2. Grondslag voor deze persoonsgegevens is.
 3. Mondelinge toestemming, koppeling via sociaal media (Facebook, LinkedIn, overige platvormen), connectie via e-mail, uitwisseling visitekaart.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Company Hit de volgende persoonsgegevens van/aan u vragen:

Naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

 

Uw persoonsgegevens worden door Company Hit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 2. Het verzorgen van uitnodigingen

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Verwerkersovereenkomst

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Company Hit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 1. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 2. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 3. Wij testen en evalueren frequent onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klacht(en)

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet met u uitkomen dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen

Mocht u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

info@companyhit.com of via ons CONTACTFORMULIER

Laatste aanpassing 1-1-2020