Algemene Voorwaarden Company Hit VOF

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht heeft gesloten.

b. Opdrachtnemer: Company Hit VOF.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van een opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

Artikel 3 Grondslag offerte

Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Artikel 4 Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan

uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

4.2 Prijsopgaven zijn gesteld in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

4.3 Latere wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.

 

Artikel 5 Opdrachtaanvaarding

Aanvaarding van opdrachten kan plaatsvinden via e‐mail, internet en schriftelijk via de post. Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 

Artikel 7 Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever.

7.1 Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, versterkt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft.

7.2 Dit geld ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de

opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

7.3 Als de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, PC en – desgewenst – een fax en/of datanetaansluiting.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van de zorgvuldigheid,

deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de

betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

8.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

8.3 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gefactureerde bedrag over de laatste zes maanden.

 

Artikel 9 Annulering door de opdrachtgever

9.1 Indien de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden annuleert zal opdrachtgever een deel van het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

9.2 Bij annulering binnen:

a. 1 maand, zal 100% verschuldigd zijn.

b. 2 maanden, zal 75% verschuldigd zijn.

c. 3 maanden, zal 50% verschuldigd zijn.

9.3 Indien opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan jegens derden, zijn de eventuele annuleringskosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10 Verschuiving door de opdrachtgever

10.1 Indien opdrachtgever aangegane verplichtingen wenst te verschuiven is dit mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht. De wenselijkheid van verschuivingen zullen door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.

10.2 Vindt de verschuiving plaats binnen 2 maanden voor de afgesproken begindatum dan is opdrachtgever 500 Euro per trainer/medewerker per dagdeel verschuldigd.

10.3 Indien de opdrachtnemer namens opdrachtgever verplichtingen is aangegaan, dan zijn de eventuele kosten voortvloeiend uit de verschuiving van de werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij opdrachtnemer.

11.2 In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de

overmacht situatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomstige werkzaamheden mogen ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken een goede uitvoering van de opdracht belemmert wordt. Mocht opdrachtnemer tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft opdrachtnemer recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Opdrachtnemer zal geen schadevergoeding betalen.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, cursusmaterialen, software & muziek, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer of derden.

 

Artikel 14 Auteursrecht

Alle in opdrachten gebruikte materialen (inclusief software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken in welke vorm dan ook.

 

Artikel 15 Facturatie

15.1 Bij werkzaamheden waarbij opdrachtnemer meerdere dagen ingezet is bij opdrachtgever vindt facturatie achteraf plaats en wel eenmaal per maand.

15.2 Bijeenkomsten (zoals cursussen en soortgelijke bijeenkomsten) die opdrachtnemer namens opdrachtgever uitvoert zullen na afloop worden gefactureerd.

15.3 Deelname aan cursussen met losse inschrijvingen zullen na inschrijving worden gefactureerd.

 

Artikel 16 Betaling

16.1 Opdrachtgever zal facturen binnen 14 dagen betalen.

16.2 Wordt de betalingstermijn van 14 dagen overschreden dan zal het factuurbedrag met 2% worden verhoogd.

16.3 Bij betaling later dan een maand na het uitbrengen van de factuur zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.